Nieuwsbericht

Alle contracten gereed voor bouw 30 april 2019

Zeewolde –  Windpark Zeewolde heeft alle contracten gesloten die nodig zijn om het windpark in het buitengebied van Zeewolde te realiseren. Het gaat om alle grote inkoopcontracten met een totale waarde van ongeveer 400 miljoen euro. Ook is een contract voor 15-jaar stroomverkoop gesloten. Het is uniek dat 220 boeren, moleneigenaren en bewoners in het gebied dit zelf weten klaar te spelen. En het is ook uniek dat zij grote investeringen doen nog voordat de financiering met de banken rond is. De start van bouw staat gepland voor de herfst 2019.

Het inkoopcontract voor meer dan 320MW aan windturbines is gesloten met de Duitse windturbinefabrikant Enercon. Het inkoopcontract van wegen, kabels en funderingen is gesloten met een combinatie van de Nederlandse bedrijven Dura Vermeer en GMB. Het operationeel-technisch bedrijfsvoeringcontract is gesloten met OutSmart en het stroomverkoopcontract is gesloten met het Europese energiebedrijf Vattenfall.

“We zijn ervan overtuigd dat we met deze partners het windpark goed en snel kunnen realiseren en ook op de lange termijn goed kunnen managen”, zegt Algemeen Directeur van WPZ BV Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma. “We starten over een half jaar met de bouw van de eerste wegen en funderingen. Dat is voordat de financiering met de banken rond is. De investering in het transformatorstation is vorige maand al gedaan (contract met ABB). Deze vroege investeringen zijn dus voor eigen rekening en risico. Het toont het lef van de boerengemeenschap die het project is begonnen en het vertrouwen in de realisatie van het windpark.”

In het projectgebied kan iedereen meedoen aan het windpark en bijna iedereen doet ook mee. Daarnaast kunnen de overige bewoners van Zeewolde en Almere ook investeren. De 220 molens die er nu staan, worden vervangen door 91 moderne exemplaren die een rustiger beeld in het landschap geven en samen bijna drie keer zo veel duurzame stroom zullen opleveren. Een grote bijdrage aan de energietransitie.

De grootschalige bouw van het windpark start na bankfinanciering. Die is naar verwachting aan het einde van dit jaar afgesloten. Eind 2021 is het park klaar. Het zal dan het grootste windpark in Nederland op land zijn.

Nieuwsbericht

Windpark Zeewolde toont lef en bouwt eigen aansluiting hoogspanningsnet 27 maart 2019

Windpark Zeewolde BV en ABB tekenen contract bouw transformatorstation

Het grootste windparkproject op land: Windpark Zeewolde (WPZ) bouwt zijn eigen aansluiting op het hoogspanningsnet. WPZ heeft hiervoor een contract afgesloten met ABB. De bouw van het transformatorstation vindt plaats nog vòòr de financiering van het windpark rond is. “Dit is vrij uniek”, zegt Algemeen directeur van WPZ Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma. “Het toont het lef van de boerengemeenschap die het project is begonnen en hun vertrouwen in de realisatie van het windpark.” De eerste levering van energie is gepland in het najaar van 2020.

Het transformatorstation verbindt de toekomstige nieuwe windturbines met het hoogspanningsnet van TenneT. De investering van enkele tientallen miljoenen euro’s voor het transformatorstation wordt door de boerengemeenschap opgebracht. Daarmee spreken de boeren vertrouwen uit naar de ontwikkeling van het windpark.

Dit najaar start de bouw van het transformatorstation. In 2020 kunnen de eerste windturbines energie gaan leveren. Mogelijk worden er in de toekomst ook andere windparken en zonneparken op het transformatorstation aangesloten.

 

 

 

 

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 19 december 2018 19 december 2018

Definitieve go voor Windpark Zeewolde

Alle vergunningen onherroepelijk na uitspraak Raad van State

Vandaag werden na positieve uitspraak van de Raad van State het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunning, de vergunning op de wet natuurbescherming en de watervergunning van Windpark Zeewolde BV onherroepelijk. Met alle behaalde vergunningen kunnen nu 91 turbines gerealiseerd worden, die vanaf eind 2021 groene stroom voor 280.000 huishoudens gaan opwekken.

Breed gedragen initiatief

Deze uitspraak is een opsteker voor alle bewoners, grondeigenaren en turbine-eigenaren in het buitengebied van Zeewolde. Zij hebben de afgelopen jaren collectief het initiatief genomen en geïnvesteerd in dit windproject.

Alle bezwaren ongegrond

De belangrijkste bezwaren tegen de ontwikkeling van het windpark kwamen van woningbouwontwikkelaars en enkele nog niet deelnemende eigenaren van bestaande turbines. De Raad van State oordeelde dat hun belangen niet opwegen tegen het grotere belang van het opwekken van meer groene energie en de verbetering van het landschap, dat door Windpark Zeewolde gerealiseerd zal worden. Ook heeft de Raad van State gezegd dat er geen sprake is van zogeheten schaarse rechten. Zie voor uitgebreidere informatie over de uitspraak het persbericht van de Raad van State.

Vervolgstappen

Met de vergunningen op zak gaat Windpark Zeewolde volle kracht vooruit met de ontwikkeling van het windpark. Komende maanden worden de contracten met de turbineleverancier, de stroomcontractpartij en andere aannemers gesloten. Ook wordt het onderstation dit jaar gebouwd. Eind 2019 verwacht Windpark Zeewolde BV de bankfinanciering rond te hebben, waarna gestart wordt met de bouw. Eind 2021 zal het volledige park draaien. 2026 zijn alle huidige turbines gesaneerd en is het nieuwe windpark voltooid. 

 

Ook ontheffing wet natuurbescherming onherroepelijk

Op 7 december werd ook de ontheffing op de wet natuurbescherming van Windpark Zeewolde onherroepelijk. Met de komst van de nieuwe windmolens verbetert op termijn de situatie voor de vogels en vleermuizen ten opzichte van de huidige situatie. Dat komt doordat het aantal windmolens op termijn afneemt van 221 naar 91. Ondanks die verbetering kunnen vogels en vleermuizen ook in de nieuwe situatie tegen een windmolen aanvliegen. Daarvoor heeft Windpark Zeewolde nu een ontheffing gekregen. Lees meer.

 

Windpark Zeewolde zoekt lokale ondernemers

Windpark Zeewolde BV is bezig met de aanbesteding van de bouw van het Windpark. Op dit moment vinden de gesprekken plaats met alle mogelijke hoofdaannemers. Voor Windpark Zeewolde is ontwikkeling voor, maar vooral ook door het gebied erg belangrijk. Om die reden willen we nu vast gegevens van lokale ondernemers verzamelen, die geïnteresseerd zijn in lokale samenwerking. Deze gegevens zetten wij dan door aan de te selecteren hoofdaannemers. Interesse? Lees meer op onze pagina voor lokale bedrijven en meld u aan!

 

Fijne feestdagen

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 21 februari 2018 21 februari 2018

SDE voor Windpark Zeewolde

In januari bereikte Windpark Zeewolde een belangrijke mijlpaal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft toen namelijk SDE (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend. Daarmee zetten de initiatiefnemers en de overheid een gezamenlijke stap naar een duurzame toekomst. Zie voor meer informatie ook het persbericht.

De volgende mijlpaal wordt de uitspraak van de Raad van State over de vergunningen van Windpark Zeewolde; die verwachten we in de zomer van 2018. Is die uitspraak positief, dan zijn de vergunningen onherroepelijk en starten de onderhandelingen met turbineleveranciers en de partijen die de stroom gaan afnemen. Ondertussen werken we al wel aan de voorbereidingen van die onderhandelingen en vinden er op dit moment overal in het gebied al windmetingen en bodemonderzoeken plaats.

---

Definitieve ondertekening Raedthuys en De Wolff

In oktober sloten vrijwel alle turbine-eigenaren zich aan bij Windpark Zeewolde. Met de bedrijven Raedthuys en De Wolff, die gezamenlijk enkele tientallen bestaande turbines in eigendom hebben, is overeen gekomen dat zij ieder het exploitatierecht kunnen overkopen van 4 turbines van Windpark Zeewolde.

Vorige week is de definitieve overeenkomst tussen Windpark Zeewolde B.V., Raedthuys en De Wolff ondertekend. Daarmee is geborgd dat Raedthuys en De Wolff al hun oude turbines saneren. Daarnaast hebben beide partijen hun beroepsschriften ingetrokken.

---

Maak kennis met De Nieuwe Molenaars in Oosterwold

Op dinsdag 27 februari organiseren De Nieuwe Molenaars een kennismakingsavond voor de bewoners van Oosterwold, Almere, waar ze vertellen wat het lidmaatschap inhoudt en hoe het investeren werkt. Ook zal Jacob Scheperkeuter, bestuurslid van Windpark Zeewolde, een korte update geven over de voortgang van het windpark. Na afloop is er een borrel waar de bewoners kennis kunnen maken met Siward en Jacob en waar ze vragen kunnen stellen. De avond vindt plaats van 19:30 tot 21:30 in De Tuinkamer, Frederik van Eedenweg 12 in Almere. Aanmelden kan tot en met maandag 26 februari via secretaris@denieuwemolenaars.nl.

Kent u nog iemand die het leuk vindt om meer te weten over De Nieuwe Molenaars? Stuur dit bericht dan vooral door!

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 1 december 2017 1 december 2017

Windpark Zeewolde spreekt op Europa’s grootste windenergiecongres

Afgelopen week vond WindEurope, Europa’s grootste windenergiecongres, plaats in de RAI in Amsterdam. Windpark Zeewolde was als één van de sprekers aanwezig om te vertellen over de unieke participatiestructuur van het windpark. 

Ontwikkelaars uit heel Europa kijken met grote belangstelling naar Windpark Zeewolde; nog nergens anders wordt er zo’n project met zoveel mensen uit het gebied én een coöperatie ontwikkeld. Siward Zomer, bestuurslid van De Nieuwe Molenaars, vertelde tijdens de sessie ‘Engaging Local Communities’ over het ontstaan van het windpark, de organisatiestructuur en de participatiemogelijkheden. Met name de grootte van het project en de grote hoeveelheid mensen die samenwerken werd door de mensen uit de zaal genoemd als zeer vooruitstrevend. Hopelijk worden zo meer mensen in Europa geïnspireerd om windparken voor en door het gebied te ontwikkelen.

Meer informatie over de sessie is te vinden via deze link. Kijk voor meer informatie over WindEurope op WindEurope.org.

---

Ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage

Van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 liggen de ontwerpbesluiten van de Wet natuurbescherming en van de Waterwet ter inzage voor de tweede fase van Windpark Zeewolde. Iedereen kan op de stukken reageren door het indienen van een zienswijze.

In augustus is het Rijksinpassingsplan van Windpark Zeewolde vastgesteld. Dit stuk heeft, samen met de vergunningen, t/m 27 oktober ter inzage gelegen. Deze stukken horen bij de zogenaamde ‘eerste fase’ van het project. Nu, in de tweede fase, is er nog een besluit in het kader van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) en een aanvullend besluit in het kader van de Waterwet nodig. De ontwerpbesluiten van de Wet natuurbescherming en de Waterwet worden –daarom ter inzage gelegd.

Waar kan ik de stukken inzien?

U kunt de ontwerpbesluiten en onderliggende stukken van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 inzien op de website van Bureau Energieprojecten onder ‘Fase 2‘. Op papier kunt u de stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

• gemeentehuis Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde
• stadhuis Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Dat kan digitaal Van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 via het digitale reactieformulier op de website van Bureau Energieprojecten.

Wat gebeurt er met de reacties?

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve besluiten. De definitieve besluiten komen ook ter inzage te liggen. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u nu een zienswijze indient, kunt u later beroep aantekenen tegen de definitieve besluiten.

Meer informatie

Zie de ‘Kennisgeving besluiten Windpark Zeewolde’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor meer informatie over de terinzagelegging en het indienen van een zienswijze. Dit stuk staat vanaf 1 december op de website van Bureau Energieprojecten.

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 27 oktober 2017 27 oktober 2017

Windpark Zeewolde vergroot draagvlak

Vorige week hebben vrijwel alle turbine-eigenaren zich aangesloten bij Windpark Zeewolde. Dat betekent dat 95% van alle huidige turbines in het gebied nu zijn gecontracteerd. Daarmee heeft het windpark een ongekend groot aantal initiatiefnemers en draagvlak in het buitengebied van Zeewolde, en heeft het haar doelstelling om straks de 221 huidige turbines uit het buitengebied te vervangen door 91 moderne turbines vrijwel volledig ingevuld.

Een aantal windturbine-eigenaren, verenigd in windvereniging Zephyros, had zich om verschillende redenen nog niet bij Windpark Zeewolde B.V. aangesloten. Na diverse gespreksrondes onder leiding van provincie Flevoland zijn vrijwel alle leden/turbine-eigenaren van Zephyros toegetreden tot Windpark Zeewolde B.V. Met de bedrijven De Wolff en Raedthuys, die gezamenlijk enkele tientallen bestaande turbines in eigendom hebben, is overeen gekomen dat zij ieder het exploitatierecht kunnen overkopen van 4 turbines van Windpark Zeewolde. De afspraken daarover wordt komende maanden verder uitgewerkt.

Groot draagvlak

Dankzij de toetreding van de groep agrarische turbine-eigenaren en de overeenkomst met Raedthuys en De Wolff doen nu vrijwel alle bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het gebied mee in de realisatie van Windpark Zeewolde. Een unieke situatie, want nog niet eerder is er in Nederland zo’n groot windpark ontwikkeld met zo’n groot draagvlak. Windpark Zeewolde hoopt de komende maanden ook nog met de eigenaren van de laatste 5% turbines tot overeenstemming te komen.

Deelname voor iedereen

Naast de bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het gebied krijgen ook bewoners uit Zeewolde, Almere en omstreken de kans om via burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars in het windpark te investeren. Voor meer informatie over De Nieuwe Molenaars, zie www.denieuwemolenaars.nl.

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 14 september 2017 14 september 2017

Rijksinpassingsplan en vergunningen ter inzage

De minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben hun handtekening gezet onder het Rijksinpassingsplan van Windpark Zeewolde. Ook de vergunningen zijn verleend. Alle stukken liggen van vrijdag 15 september tot en met vrijdag 27 oktober ter inzage.

Het gaat om het Rijksinpassingsplan en een watervergunning, omgevingsvergunning en een vergunning Wet natuurbescherming. Al deze stukken hebben, in een ontwerp-versie, van 10 maart tot en met 20 april 2017 ter inzage gelegen. Iedereen kon toen op deze stukken reageren. In totaal zijn er 54 reacties binnengekomen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen tijdens de inzageperiode van 15 september tot en met 27 oktober de gelegenheid hier wederom op te reageren. Deze reacties worden dan bij de Raad van State in behandeling genomen.

Waar kan ik de stukken inzien?

Het inpassingsplan is vanaf 15 september in digitale vorm raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl, de Zeewolde pagina op RVO.nl en vanaf 18 september via de documentenpagina van Windpark Zeewolde.

Op papier kunt u de stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

• gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde

• gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Wat gebeurt er hierna?

Na de terinzageperiode neemt de Raad van State de eventuele beroepen gedurende ruim 6 maanden in behandeling. Daarna doet ze uitspraak over de vergunningen van het windpark. De uitspraak verwachten we rond de zomer van 2018.

Meer informatie

Zie de ‘Kennisgeving besluiten Windpark Zeewolde’ van het Ministerie van Economische Zaken voor meer informatie over de beroepsperiode en het indienen van een beroep. Dit stuk staat vanaf 15 september op de Zeewolde pagina van RVO.nl.

---

Maak kennis met De Nieuwe Molenaars

Afgelopen weken stonden De Nieuwe Molenaars bij het Vliegerfestijn en bij Zeewolde Bij de Pinken. Misschien heb je toen al kennis met ons gemaakt. Binnenkort trekken we er weer op uit en komen we met een leuke najaarsactie! Houd onze Facebookpagina in de gaten, ook voor het laatste nieuws en leuke weetjes over windenergie.

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 19 september houden we vanaf 19:30 uur in Open Haven te Zeewolde onze tweede ALV. Hier vertellen we meer over het financiële model van De Nieuwe Molenaars: hoe kun je meedoen, op welke momenten, en wat gebeurt er dan met je investering? De ALV is alleen voor leden, maar voor 10 euro ben je al lid en kun je meepraten. Kijk op denieuwemolenaars.nl voor meer informatie of klik hier om je direct als lid in te schrijven!

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 14 juli 2017 14 juli 2017

Windpark Zeewolde weer een stap verder

Dit voorjaar lagen de vergunningen, het ontwerp-inpassingsplan en het milieueffectrapport van Windpark Zeewolde ter inzage. Iedereen die wilde, kon hier een zienswijze op indienen. Inmiddels zijn we weer een stap verder in het proces: deze zomer beslist het Rijk (de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu) over het Rijksinpassingsplan. Vervolgens beslist gemeente Zeewolde over de ingediende vergunningen van het windpark. We verwachten dat de gemeente begin september de vergunningen verleent.

Vervolgstappen

Als de handtekeningen gezet en de vergunningen verleend zijn, worden alle stukken gepubliceerd. Dat gebeurt via de website van Windpark Zeewolde en de website van RVO. Ook komt er dan een zogenaamde ‘nota van antwoord’, waarin antwoord wordt gegeven op alle ingediende zienswijzen. Zodra de stukken en de nota er zijn, ontvangt u daarover natuurlijk bericht via deze nieuwsbrief.

Beroepsperiode

Na publicatie van alle stukken is het nog mogelijk om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Alleen degenen die tijdens de terinzageperiode van maart t/m april een zienswijze hebben ingediend, kunnen dan gedurende 6 weken nog beroep aantekenen. De Raad van State neemt na de beroepsperiode de eventuele beroepen gedurende ruim 6 maanden in behandeling. Daarna besluit ze of de vergunningen van het windpark onherroepelijk verklaard kunnen worden.

De Nieuwe Molenaars zoeken leden!

De burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde is goed op stoom gekomen. Er wordt gewerkt aan een promotiecampagne, de eerste Algemene Ledenvergadering is geweest, en er wordt hard gewerkt aan het inrichten van de financieringsstructuur. Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om lid te worden! Kijk eens op denieuwemolenaars.nl voor meer informatie, volg ze op de Facebookpagina of schrijf je via deze link direct in als lid!


Windpark Zeewolde in het nieuws

Twee weken geleden was Windpark Zeewolde in het nieuws bij Omroep Flevoland, omdat de Provinciale Staten besloten over de mogelijke onteigening van windturbines. Onteigening is geen wenselijke maatregel, maar wel noodzakelijk als uiterste redmiddel om ervoor te zorgen dat er straks ook echt 91 windturbines in het nieuwe park zullen staan, en niet 91 grote en nog een paar losse kleine windturbines. Alle turbine-eigenaren die met Windpark Zeewolde meedoen, hebben al een overeenkomst getekend waarin staat dat hun huidige turbine uiterlijk in 2026 afgebroken (gesaneerd) zal worden. Turbine-eigenaren die niet meedoen met het nieuwe windpark kunnen een aparte overeenkomst sluiten, waarin zij ook toezeggen dat ze hun turbine uiterlijk in 2026 af zullen breken. De inkomsten die ze hierdoor mislopen, worden door Windpark Zeewolde gecompenseerd. Voor de turbine-eigenaren die niet met het windpark mee willen doen, en die ook bovenstaande overeenkomst niet tekenen, wordt door de provincie Flevoland in het uiterste geval het instrument van onteigening toe gepast. Dat is waar de Provinciale Staten op 21 juni mee hebben ingestemd.

Fijne zomer!

We wensen u een prettige vakantie, waarin we hopen op mooi weer… en natuurlijk een beetje wind! Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via info@windparkzeewolde.nl.

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 7 april 2017 7 april 2017

Bemiddeling Windpark Zeewolde

De komst van Windpark Zeewolde zorgt ervoor dat de huidige 220 turbines die nu al in de polder staan, plaats maken voor 93 grotere, modernere windturbines die samen 2,5 keer meer energie op zullen wekken. Om dit doel te bereiken konden alle bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het gebied zich aansluiten bij de Ontwikkelvereniging, die in november 2016 is overgegaan in Windpark Zeewolde BV. 200 mensen sloten zich aan als aandeelhouder, en samen vertegenwoordigen zij met 85% een overgrote meerderheid bewoners, grondeigenaren en turbine-eigenaren uit het gebied.

Iedereen betrekken

Een aantal windturbine-eigenaren had zich om verschillende redenen nog niet bij de BV aangesloten. Zij hebben zich verenigd onder de naam ‘Ontwikkelgroep Zeewolde’ met het voornemen om zelfstandig een deel van de turbines te ontwikkelen. De overheden stellen als eis dat het hele plan van opschalen en saneren voor het gebied door één initiatiefnemer wordt uitgevoerd. Daarom zijn onder leiding van twee door de overheden aangestelde bemiddelaars gesprekken gevoerd tussen Windpark en Ontwikkelgroep Zeewolde, om tot afspraken over samenwerking te komen. Helaas zonder het gewenste resultaat. Hierdoor is het aan de gezamenlijke overheden om een beslissing te nemen over de vervolgstappen.

Besluit van de overheden

Vandaag hebben de overheden besloten om de procedure voor Windpark Zeewolde volgens het oorspronkelijke plan voort te zetten. Aangezien Windpark Zeewolde B.V. en de Ontwikkelgroep Zeewolde niet tot een samenwerkingsverband zijn gekomen, blijft Windpark Zeewolde B.V. de enige initiatiefnemer. Op die manier wordt er voldaan aan de afspraken in het Regioplan, waarin is afgesproken dat er per projectgebied één initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het saneren van de huidige turbines en het realiseren van het nieuwe windpark. En door het plan voort te zetten zoals afgesproken, kan de huidige planning worden behaald en vervult Windpark Zeewolde haar noodzakelijke bijdrage aan de energiedoelstellingen van Nederland.

Volle kracht vooruit

De komende periode zullen de overheden en Windpark Zeewolde B.V. afspraken maken over de manier waarop de volledige nieuwbouw en sanering gezekerd wordt. Belangrijk onderdeel daarvan is dat degenen die nog niet zijn aangesloten de komende tijd de mogelijkheid blijven houden om zich aan te sluiten bij Windpark Zeewolde B.V. Dit wordt door Windpark Zeewolde van harte gesteund.

Meer informatie

Indien u vragen heeft, kunt u die stellen aan de Provincie Flevoland (Jacobien Kamphof, 0320-265293 / jacobien.kamphof@flevoland.nl) of info@windparkzeewolde.nl.

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 10 maart 2017 10 maart 2017

Milieueffectrapport, Ontwerp Inpassingsplan en ontwerpvergunningen officieel ter inzage

Van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2017 liggen er verschillende stukken van Windpark Zeewolde ter inzage. Het gaat om het milieueffectrapport, ontwerp inpassingsplan en de ontwerpvergunningen. Op de website van Bureau Energieprojecten en op deze pagina van Windpark Zeewolde vindt u uitgebreidere informatie. U kunt de stukken ook direct bekijken via deze pagina van Bureau Energieprojecten.

Wat houdt een terinzagelegging precies in? 

Een terinzagelegging betekent dat iedereen een officiële reactie (zienswijze) kan geven op de bovengenoemde stukken. Die reacties worden vervolgens gebundeld en meegenomen bij het opstellen van de definitieve versies. U kunt uw zienswijze rechtstreeks indienen via de website van Bureau Energieprojecten of tijdens een van de inloopbijeenkomsten die op 21 en 23 maart georganiseerd worden.

---

Inloopbijeenkomsten

Eind maart vinden er twee inloopbijeenkomsten plaats om u te informeren over bovenstaande onderwerpen. Betrokkenen van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde en Almere zullen ook op deze avonden aanwezig zijn. Wilt u meer weten over de stand van zaken rondom het windpark, kom dan vooral langs en laat u informeren! De burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde, De Nieuwe Molenaars, zal ook aanwezig zijn voor iedereen die meer wil weten over participatie of wie zich in wil schrijven als lid.

Er zijn twee inloopbijeenkomsten; één in Almere en één in Zeewolde. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur elk moment binnenlopen. Er is geen plenair programma.

Almere: dinsdag 21 maart 2017, 19.00 tot 21.00 uur.
Van der Valk Hotel, Veluwezoom 45, Almere.

Zeewolde: donderdag 23 maart 2017, 19.00 tot 21.00 uur.
Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde

Kijk voor meer informatie op deze pagina.