---

Bemiddeling Windpark Zeewolde

De komst van Windpark Zeewolde zorgt ervoor dat de huidige 220 turbines die nu al in de polder staan, plaats maken voor 93 grotere, modernere windturbines die samen 2,5 keer meer energie op zullen wekken. Om dit doel te bereiken konden alle bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het gebied zich aansluiten bij de Ontwikkelvereniging, die in november 2016 is overgegaan in Windpark Zeewolde BV. 200 mensen sloten zich aan als aandeelhouder, en samen vertegenwoordigen zij met 85% een overgrote meerderheid bewoners, grondeigenaren en turbine-eigenaren uit het gebied.

Iedereen betrekken

Een aantal windturbine-eigenaren had zich om verschillende redenen nog niet bij de BV aangesloten. Zij hebben zich verenigd onder de naam ‘Ontwikkelgroep Zeewolde’ met het voornemen om zelfstandig een deel van de turbines te ontwikkelen. De overheden stellen als eis dat het hele plan van opschalen en saneren voor het gebied door één initiatiefnemer wordt uitgevoerd. Daarom zijn onder leiding van twee door de overheden aangestelde bemiddelaars gesprekken gevoerd tussen Windpark en Ontwikkelgroep Zeewolde, om tot afspraken over samenwerking te komen. Helaas zonder het gewenste resultaat. Hierdoor is het aan de gezamenlijke overheden om een beslissing te nemen over de vervolgstappen.

Besluit van de overheden

Vandaag hebben de overheden besloten om de procedure voor Windpark Zeewolde volgens het oorspronkelijke plan voort te zetten. Aangezien Windpark Zeewolde B.V. en de Ontwikkelgroep Zeewolde niet tot een samenwerkingsverband zijn gekomen, blijft Windpark Zeewolde B.V. de enige initiatiefnemer. Op die manier wordt er voldaan aan de afspraken in het Regioplan, waarin is afgesproken dat er per projectgebied één initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het saneren van de huidige turbines en het realiseren van het nieuwe windpark. En door het plan voort te zetten zoals afgesproken, kan de huidige planning worden behaald en vervult Windpark Zeewolde haar noodzakelijke bijdrage aan de energiedoelstellingen van Nederland.

Volle kracht vooruit

De komende periode zullen de overheden en Windpark Zeewolde B.V. afspraken maken over de manier waarop de volledige nieuwbouw en sanering gezekerd wordt. Belangrijk onderdeel daarvan is dat degenen die nog niet zijn aangesloten de komende tijd de mogelijkheid blijven houden om zich aan te sluiten bij Windpark Zeewolde B.V. Dit wordt door Windpark Zeewolde van harte gesteund.

Meer informatie

Indien u vragen heeft, kunt u die stellen aan de Provincie Flevoland (Jacobien Kamphof, 0320-265293 / jacobien.kamphof@flevoland.nl) of info@windparkzeewolde.nl.

---