Nieuwsbericht

Eerste groene stroom Windpark Zeewolde 21 juni 2021

Langs de Vogelweg draait de eerste windturbine van het nieuwe Windpark Zeewolde. Gedeputeerde Fackeldey, wethouder De Jonge van Zeewolde en de initiatiefnemers van het windpark namen de turbine 21 juni feestelijk in bedrijf. De eerste windturbine, die een tiphoogte van 150 meter heeft, produceert de eerste groene stroom, gelijk aan 4000 huishoudens. De bouw van het park loopt volgens planning en de overige 82 turbines zullen de komende maanden volgen. Vanaf het najaar van 2022 draait het windpark op vol vermogen.

Gebiedsinitiatief
“Dit is een echte mijlpaal “ aldus Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma, directeur van Windpark Zeewolde. “We bouwen hier een uniek gebiedsinitiatief qua grootte en draagvlak. De huidige 220 windturbines in het gebied worden vervangen door 83 grotere, moderne windturbines. Het project is van ruim 200 boeren, bewoners en moleneigenaren. Iedereen in het gebied kon meedoen en meer dan 90% deed het. Deze eerste turbine is een bewijs dat een groot en echt gebiedsinitiatief kan en werkt.”

“We zijn er trots op dat we aan het innovatieve 320 MW windpark van Zeewolde kunnen leveren en zijn verheugd dat we de eerste turbine hebben geïnstalleerd. Deze produceert nu stroom voor het Nederlandse net”, aldus Guido Hinrichs, Vice President, Construction, Onshore bij Vestas Northern & Centraal Europa. “Onze prioriteit is nu om ervoor te zorgen dat de resterende 82 Vestas-turbines veilig en op tijd worden geïnstalleerd. Vervolgens zullen we Windpark Zeewolde de komende 20 jaar ondersteunen en daarmee de meer dan 200 lokale boeren, bewoners en ondernemers. Want zij zijn gezamenlijk eigenaar van het project. Dit is een belangrijk project voor Nederland en Vestas is verheugd om hierbij betrokken te zijn.”

Grootste windpark op land
De tiphoogte (uiterste puntje van de bladen) van de 83 turbines van Windpark Zeewolde varieert van 140 tot 220 meter hoog. De hoogste turbines komen langs de A27 en langs de A6. Het vermogen per turbine is gemiddeld 3,9 MW en het totale vermogen van het park is 320 MW. Het windpark levert een equivalent van 280.000 huishoudens per jaar aan groene stroom en wordt het grootste windpark op land.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Bouw en transport 15 juni 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-noord De laatste fundaties zijn gestort en worden aangevuld.

A27-zuid Diverse locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij A27-11 en A27-12 worden geplaatst.

ADO-noord Diverse locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij ADO-07 t/m ADO-04 worden geplaatst.

ADO-zuid De laatste fundaties worden gestort en de reeds gestorte fundaties worden aangevuld. In de fundatie van ADO-21 wordt de wapening geplaatst en stortklaar gemaakt.

ADW-noord De turbines bij ADW-08 t/m ADW-01 worden geplaatst.

ADW-zuid Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij ADW-09 en ADW-10 worden geplaatst.

RDT-noord Diverse fundaties worden gestort en de reeds gestorte fundaties worden aangevuld.

RDT-zuid De fundaties zijn gestort en de grond is aangevuld.

LPT-lijn Diverse fundaties worden voorzien van ankerkooien en wapening. De laatste fundaties worden uitgegraven en voorzien van mantelbuizen.

SCH-lijn Op de diverse locaties is begonnen met het plaatsen van de ankerkooien en wapening. De fundaties van SCH-09 t/m SCH-07 zijn gestort.

Transport Geen bijzonderheden. De wegafsluitingen en/of andere verkeershinder die wij verwachten zijn kortdurende onderbrekingen van de doorstroming van wegverkeer, onder begeleiding van verkeersregelaars. Fietsers worden omgeleid waar nodig. Voor informatie over de verschillende transportroutes verwijzen wij naar ons bericht van 1 juni 2021.

Nieuwsbericht

Transformatorstation klaar voor groene stroom Windpark Zeewolde 7 mei 2021

De 150 kV verbinding van het transformatorstation staat onder spanning en is gereed om de opgewekte groene stroom naar TenneT te transporteren. Komende maanden worden naar verwachting de eerste windturbines aangesloten op het transformatorstation en wordt de eerste stroom geleverd. Het totale project is klaar in het najaar van 2022.

Het transformatorstation heeft een capaciteit van 480 MVA. De spanning uit de windturbines van 33.000 volt wordt opgewerkt naar 150.000 volt. Dat gebeurt met twee transformatoren van 240MVA, die elk bijna 200 ton wegen. De stroom op 150.000 volt spanning wordt via een 6 km lange kabel rechtstreeks aan het hoogspanningsnetwerk van TenneT geleverd. De investering van het transformatorstation was enkele tientallen miljoenen euro’s. Het netwerk heeft een ontheffing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is een Gesloten Distributie Systeem.

Nieuwsbericht

Positieve uitspraak kort geding projectontwikkelaar 21 november 2020

De projectontwikkelaar had een kort geding aangespannen om een algehele bouwstop van het windpark en/of een bouwstop op de percelen van de projectontwikkelaars te vorderen. Algemeen directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “We zijn blij met de uitspraak, die naar onze mening terecht is. Het uitgebreide proces van vergunningverlening en participatie is zorgvuldig doorlopen, voor Gem Spiegelhout heeft de deur opengestaan voor deelname in Windpark Zeewolde.’’ Eind 2019 heeft de Raad van State beslist dat alle turbines van Windpark Zeewolde langs de A27 gebouwd kunnen worden. Een aantal projectontwikkelaars had beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij willen hun woningbouw realiseren precies op die gronden waar de windturbines komen. De Raad van State heeft alle beroepen van de woningbouwontwikkelaars ongegrond verklaard. Daarop heeft Gem Spiegelhout een kort geding aangespannen om een algehele bouwstop van het windpark en/of een bouwstop op de percelen van de projectontwikkelaars te vorderen. Zij willen dat de bouwstop geldt tot de tweede civiele procedure (bodemprocedure) gestart tegen de staat, de provincie, gemeente Zeewolde en WPZ is afgerond. Hierin vorderen zij dat aan Windpark Zeewolde ten onrechte de vergunning is verleend.