Nieuwsbericht

Ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage 1 december 2017

Van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 liggen de ontwerpbesluiten van de Wet natuurbescherming en van de Waterwet ter inzage voor de tweede fase van Windpark Zeewolde. Iedereen kan op de stukken reageren door het indienen van een zienswijze.

In augustus is het Rijksinpassingsplan van Windpark Zeewolde vastgesteld. Dit stuk heeft, samen met de vergunningen, t/m 27 oktober ter inzage gelegen. Deze stukken horen bij de zogenaamde ‘eerste fase’ van het project. Nu, in de tweede fase, is er nog een besluit in het kader van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) en een aanvullend besluit in het kader van de Waterwet nodig. De ontwerpbesluiten van de Wet natuurbescherming en de Waterwet worden –daarom ter inzage gelegd.

Waar kan ik de stukken inzien?

U kunt de ontwerpbesluiten en onderliggende stukken van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 inzien op de website van Bureau Energieprojecten onder ‘Fase 2‘. Op papier kunt u de stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

• gemeentehuis Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde
• stadhuis Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Dat kan digitaal Van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 via het digitale reactieformulier op de website van Bureau Energieprojecten.

Wat gebeurt er met de reacties?

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve besluiten. De definitieve besluiten komen ook ter inzage te liggen. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u nu een zienswijze indient, kunt u later beroep aantekenen tegen de definitieve besluiten.

Meer informatie

Zie de ‘Kennisgeving besluiten Windpark Zeewolde’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor meer informatie over de terinzagelegging en het indienen van een zienswijze. Dit stuk staat vanaf 1 december op de website van Bureau Energieprojecten.