Een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten

Historisch perspectief

Opschalen en saneren

Vele, veelal agrarische, ondernemers zagen vanaf de jaren ‘90 kans om een windmolen te bouwen in Flevoland. Vanaf die tijd kwamen er honderden windmolens in de hele provincie bij, die vaak solitair werden geplaatst zonder deel uit te maken van een lijnopstelling. Om de kwaliteit van het landschap te verbeteren, koos de provincie in 2006 voor een beleid van ‘opschalen en saneren’. Kleinere windmolens die in het gebied staan worden vervangen door grote, moderne exemplaren die meer energie opleveren. Twee oude maken plaats voor één nieuwe windmolen, die meer energie oplevert dan de twee gesaneerde windmolens samen. Het resultaat is: minder windmolens, meer energieopwekking en een rustiger beeld in het landschap.

Regioplan windenergie

Om het opschalen en saneren door te voeren, heeft de provincie het ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland opgesteld. In het ontwerp Regioplan staat beschreven aan welke voorwaarden opschalings- en saneringsplannen moeten voldoen. Om de organisatie ervan te vergemakkelijken is Flevoland verdeeld in vier gebieden; per gebied kan één initiatiefnemer de verantwoordelijkheid nemen om een nieuw windpark te ontwikkelen. Windpark Zeewolde valt in ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland en wordt ontwikkeld door Ontwikkelvereniging Zeewolde. De vereniging is verantwoordelijk voor het saneren van de huidige 220 windmolens die in het ontwikkelgebied staan. In het Regioplan zijn per ontwikkelgebied de plaatsingszones bepaald waarbinnen de lijnopstellingen van windmolens moeten komen.

Van Windvereniging naar BV

Windpark Zeewolde B.V. is eigendom van een unieke samenwerking van meer dan 200 boeren, bewoners en ondernemers uit ontwikkelgebied Zeewolde. Zij hebben zich in 2013 verenigd in Windvereniging Zeewolde, opgericht om alle eigenaren van molens, grond en woningen én alle grondgebruikers in het ontwikkelgebied te betrekken bij het proces van opschaling en sanering.

Niet lang daarna is Ontwikkelvereniging Zeewolde opgericht. Door lid te worden gingen de initiatiefnemers akkoord met de afspraken voor de ontwikkeling van het nieuwe windpark: deze hebben als uitgangspunt dat iedereen uit het gebied mee kan doen en er een eerlijke verdeling van lusten en lasten plaatsvindt. Denk daarbij aan gesocialiseerde grondvergoedingen. Deze afspraken zijn gemaakt nog voordat de exacte locaties van de turbines bekend waren. Iedereen in het ontwikkelgebied mag meedoen, ook mensen die in het gebied wonen en geen windturbine hebben.

Op 18 november 2016 zetten de bestuursleden van Ontwikkelvereniging Zeewolde hun handtekening onder de oprichtingsdocumenten van Windpark Zeewolde BV. De leden van Ontwikkelvereniging Zeewolde zijn hiermee aandeelhouder geworden en financieren samen Windpark Zeewolde. Nog niet eerder is er een Nederlands windpark ontwikkeld met zoveel aandeelhouders uit de directe omgeving.