Historisch perspectief

Opschalen en saneren

Vele, veelal agrarische, ondernemers zagen vanaf de jaren ‘90 kans om een windmolen te bouwen in Flevoland. Vanaf die tijd kwamen er honderden windmolens in de hele provincie bij, die vaak solitair werden geplaatst zonder deel uit te maken van een lijnopstelling. Om de kwaliteit van het landschap te verbeteren, koos de provincie in 2006 voor een beleid van ‘opschalen en saneren’. Kleinere windmolens die in het gebied staan worden vervangen door grote, moderne exemplaren die meer energie opleveren. Twee oude maken plaats voor één nieuwe windmolen, die meer energie oplevert dan de twee gesaneerde windmolens samen. Het resultaat is: minder windmolens, meer energieopwekking en een rustiger beeld in het landschap.

Regioplan windenergie

Om het opschalen en saneren door te voeren, heeft de provincie het ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland opgesteld. In het ontwerp Regioplan staat beschreven aan welke voorwaarden opschalings- en saneringsplannen moeten voldoen. Om de organisatie ervan te vergemakkelijken is Flevoland verdeeld in vier gebieden; per gebied kan één initiatiefnemer de verantwoordelijkheid nemen om een nieuw windpark te ontwikkelen. Windpark Zeewolde valt in ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland en wordt ontwikkeld door Ontwikkelvereniging Zeewolde. De vereniging is verantwoordelijk voor het saneren van de huidige 220 windmolens die in het ontwikkelgebied staan. In het Regioplan zijn per ontwikkelgebied de plaatsingszones bepaald waarbinnen de lijnopstellingen van windmolens moeten komen.