Inspraak

Windpark Zeewolde valt onder de Rijkscoördinatieregeling; dat houdt in dat de besluitvorming door het Rijk wordt gecoördineerd. Hierbij gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende procedurele stappen. In de tijdlijn op de homepage ziet u wanneer het eerstvolgende inspraakmoment plaatsvindt.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat beschreven wat het project inhoudt, welke onderwerpen er in het onderzoek naar de milieueffecten worden beschouwd, en welke alternatieven (qua locatie en afmetingen) er worden onderzocht. De NRD heeft als doel om de inhoud en diepgang (de reikwijdte en het detailniveau) van het milieueffectrapport (MER) duidelijk te maken aan betrokkenen en belanghebbenden. Zij konden tijdens de terinzagelegging aangeven of er extra zaken in het MER opgenomen moeten worden. De binnengekomen reacties (zienswijzen) en adviezen werden betrokken bij de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau die door het bevoegd gezag zal worden vastgesteld. Uiteindelijk was de definitieve notitie het uitgangspunt voor het opstellen van het MER.

Advies Commissie voor de m.e.r.

De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijke Commissie die het bevoegd gezag adviseert over reikwijdte en het detailniveau van het nog op te stellen milieueffectrapport (MER). Indien gewenst betrekt zij hier de ingekomen zienswijzen bij. De zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r. geven eventueel aanleiding tot het aanpassen of uitbreiden van het onderzoek.

Inspraakperiode van 6 weken

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld door het Rijk

Met inachtneming van de ingediende zienswijzen, het advies van de Commissie voor de m.e.r. en de eventuele wijzigingen of aanvullingen, stelt het Rijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vast. De inhoud en diepgang van het uiteindelijke milieueffectrapport (MER) ligt vast; nu kan het onderzoek naar de milieueffecten beginnen.

Nota van antwoord

Dit document bevat een samenvatting van alle ingediende zienswijzen op de NRD en de reacties daarop van het bevoegd gezag.

MER opstellen en VKA bepalen

Voor de bouw van een windpark is het noodzakelijk in kaart te brengen wat de mogelijke impact van die opstelling op de omgeving zal zijn. Om die reden wordt er in opdracht van de initiatiefnemers en betrokken ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een onderzoek naar de milieueffecten uitgevoerd, met daarin onder andere de effecten van het windpark op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Er wordt ook gekeken naar verschillende varianten van lijnopstellingen en typen windmolens. De bevindingen worden gepubliceerd in het Milieueffectrapport (MER). Onder andere op basis van het MER wordt door initiatiefnemers en het bevoegd gezag een voorkeursalternatief bepaald. In het voorkeursalternatief (VKA) staan de turbinelocaties en de afmetingen van de turbines beschreven die de voorkeur hebben van de initiatiefnemer en het bevoegd gezag.

Voorontwerp Inpassingsplan en MER gereed

Als het onderzoek naar de milieueffecten is afgerond, worden de bevindingen gepubliceerd in het milieueffectrapport (MER). Onder andere op basis hiervan wordt door het Rijk een Voorontwerp Inpassingsplan (VOIP) opgesteld. Hierin staat de onderbouwing van het windpark, de voorkeurslocaties van de windmolens en de bijbehorende voorwaarden waaronder vergunningverlening plaats kan vinden, zoals afmetingen. Het voorontwerp inpassingsplan wordt gedeeld met de zgn. wettelijke adviseurs, zoals de buurgemeenten, zodat zij een reactie kunnen geven tijdens de vooroverleg periode. Deze zienswijzen worden samengevat in een nota van vooroverleg en door het bevoegd gezag van reactie voorzien.

Op 25 en 27 oktober 2016 vonden er twee inloopbijeenkomsten plaats waar u zich kon laten informeren over het MER en voorontwerp Inpassingsplan. Lees hier het verslag van de avonden.

Toetsing door Commissie voor de m.e.r.

De Commissie voor de m.e.r. toetst of het MER voldoende informatie bevat ten behoeve van de besluitvorming en betrekt hierbij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Ook kan zij de inspraakreacties op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen bij haar toetsing betrekken.

Vooroverleg met betrokken adviseurs en bestuursorganen
Adviezen verwerken, ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen opstellen.
Ontwerp Inpassingsplan en ontwerp vergunningen ter inzage

Op basis van de reacties uit het vooroverleg  wordt het voorontwerp inpassingsplan uitgewerkt tot een ontwerp inpassingsplan (OIP). Daarnaast stelt het bevoegd gezag de ontwerp vergunningen op. Dat gebeurt op basis van de door de initiatiefnemer ingediende vergunningaanvragen. Om iedereen gelegenheid te geven hierop te reageren, wordt het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen zes weken ter inzage gelegd.

Op 21 en 23 maart 2017 vinden er twee inloopbijeenkomsten plaats. Lees meer op de pagina informatiebijeenkomsten.

Inspraakprocedure van 6 weken

In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op het Ontwerp Inpassingsplan en de ontwerp vergunningen. De inspraakperiode loopt van 10 maart tot en met 20 april 2017. Kijk voor meer informatie op de website van Bureau Energieprojecten (RVO).

Nota van antwoord

Dit document bevat een samenvatting van alle ingediende zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen en de reacties daarop van het bevoegd gezag.

Verwerken inspraak, opstellen inpassingsplan en definitieve vergunningen

Met inachtneming van de ingediende zienswijzen worden de definitieve versies van het inpassingsplan en de vergunningen opgesteld.

Vaststellen inpassingsplan en besluiten

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) controleert als coördinerend bevoegd gezag alle documenten en besluiten. De minister van EZ stelt samen met de minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) het inpassingsplan vast. De vergunningen worden vastgesteld door de verantwoordelijke bevoegde gezagen.

Beroepstermijn van 6 weken

In deze periode is het voor belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State in hoger beroep te gaan tegen een of meer besluiten. Alleen degenen die tijdens de terinzagelegging van de ontwerp besluiten een zienswijze hebben ingediend, mogen een beroep aantekenen.

Beroepsprocedure Raad van State > 6 maanden

Tijdens deze periode neemt de Raad van State de ingediende beroepen in behandeling en organiseert een zitting.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State beoordeelt of de ingediende beroepen gegrond zijn. Op basis hiervan worden het inpassingsplan en de vergunningen al dan niet onherroepelijk verklaard.