Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 18 november 2016 18 november 2016
---

Windpark Zeewolde BV opgericht

Vanmiddag hebben de bestuursleden van Ontwikkelvereniging Zeewolde hun handtekening gezet onder de oprichtingsdocumenten van Windpark Zeewolde BV. Ruim 200 bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het projectgebied én een burgerwindcoöperatie zijn nu aandeelhouder geworden en financieren samen Windpark Zeewolde. Zie ook het persbericht over de oprichting van de BV.

Nu de BV is opgericht, kunnen de vergunningen voor het windpark aangevraagd worden. In februari komen die ter inzage te liggen, samen met het Ontwerp-Inpassingsplan. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u daarover via de nieuwsbrief en de website.

Fotobijschrift:

De leden van het voorlopig bestuur van Windpark Zeewolde BV (achterste rij, vlnr: Tonko Tonkes, Co’nn Rennen, Wim Veldboom, Jan Veenink en Marinus van Es) en de eerste leden van het voorlopig STAK-bestuur (vlnr: Jan Schelling, Walter Kempenaar, Gerard Macleane) tekenen de documenten voor de oprichting van Windpark Zeewolde BV.

Geslaagde inloopbijeenkomsten

Op dinsdag 25 en donderdag 27 oktober 2016 zijn er in de gemeenten Zeewolde en Almere inloopbijeenkomsten geweest over de plannen voor Windpark Zeewolde. Bewoners zijn die avonden geïnformeerd over de opstelling van de turbines, het milieueffectenrapport en de burgerwindcoöperatie die in 2017 wordt opgericht. In totaal zijn er zo’n 100 mensen, verspreid over twee avonden, langs geweest om zich te laten informeren.

In de maanden voorafgaand aan de avonden is er een (concept) milieueffectrapport (MER) geschreven; daarin zijn de effecten van het windpark op thema’s zoals geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, landschap en elektriciteitsopbrengst in beeld gebracht. Ook is er een keuze gemaakt voor de locaties van de windturbines in het voorontwerp-Inpassingsplan (vo-IP). Tijdens de inloopbijeenkomsten waren onder andere Ontwikkelvereniging Zeewolde, het Rijk, de provincie en gemeenten Zeewolde en Almere beschikbaar voor vragen over deze onderwerpen. Daarnaast wordt er een burgerwindcoöperatie opgericht voor bewoners van Zeewolde en Almere. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de pagina ‘meedoen buiten het ontwikkelgebied‘.

Verslag

Van de bijeenkomsten is een verslag gemaakt dat u hier kunt downloaden. Daarin staan verschillende vragen en onderwerpen die door de bewoners zijn benoemd tijdens de inloopbijeenkomsten nog eens op een rijtje.

Vervolg

Het voIP en MER zijn besproken in het zogenaamde BRO-overleg; een overleg van alle bij het windpark betrokken partijen. Op basis van de reacties uit het BRO-overleg en de bewonersavonden wordt het voorontwerp inpassingsplan uitgewerkt tot een ontwerp inpassingsplan (OIP). Daarnaast stelt het bevoegd gezag de ontwerp vergunningen op. Dat gebeurt op basis van de door de Windpark Zeewolde B.V. ingediende vergunningaanvragen. Om iedereen gelegenheid te geven hierop te reageren, wordt het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen eind januari zes weken ter inzage gelegd en worden er in februari weer inloopbijeenkomsten georganiseerd voor alle geïnteresseerden. De burgercoöperatie wordt in 2017 opgericht. Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor de laatste stand van zaken.