Omgeving

De initiatiefnemers zorgen ervoor dat relevante partijen in het proces betrokken worden. Denk daarbij aan natuur- en milieuorganisaties, ondernemersverenigingen en bewonersgroepen. Door gesprekken, overleggen en bijeenkomsten krijgen alle verschillende belangen zo veel als mogelijk een plek in de ontwikkeling van het windpark.

De Nieuwe Molenaars

Op dinsdag 21 februari is De Nieuwe Molenaars opgericht. De Nieuwe Molenaars is een coöperatie voor alle inwoners van Almere en Zeewolde; door lid te worden kun je meewerken aan groene energie in jouw buurt, meedenken met Windpark Zeewolde en zelf ondernemen in windenergie. Lees meer.

Informatiebijeenkomsten

In 2017 zijn er in maart inloopbijeenkomsten geweest over het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport en de ontwerpbesluiten. Tijdens die avond konden belangstellenden ook een zienswijze indienen. Voor De Nieuwe Molenaars zullen er komend jaar ook verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd. Houd hiervoor de pagina Informatiebijeenkomsten en de website van De Nieuwe Molenaars in de gaten. We houden u ook via de nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe bijeenkomsten.

In 2016 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest:

 

Dinsdag 25 en donderdag 27 oktober: inloopbijeenkomsten over het voorontwerp-Inpassingsplan (vo-IP) en concept MER (Zeewolde en Almere). Lees het verslag hier.
Woensdag 19 oktober:
Bijeenkomst over het concept MER voor natuur- en milieuorganisaties
Zaterdag 18 juni:
Open Winddag, voor geïnteresseerden uit heel Nederland (Zeewolde)
Dinsdag 7 juni:
Inloopbijeenkomst bewoners Trekkersveld (Zeewolde)
Donderdag 12 mei:
inloopbijeenkomst bewoners Vogelhorst en Nobelhorst (Almere)
Dinsdag 29 maart
: inloopbijeenkomst bewoners Paradijsvogelweg (Almere)