Procedure

Een windpark met 100 windmolens komt er niet zomaar. Daarvoor moeten er allerlei wettelijke procedures worden doorlopen. Omdat Windpark Zeewolde valt onder de Rijkscoördinatieregeling liggen de meeste stappen al vast. Ze staan weergegeven in het schema hieronder. Een uitgebreide beschrijving van alle stappen vindt u bij Inspraak. En wanneer wat plaatsvindt vindt u in de tijdlijn.

Bevoegd gezag

Er zijn meerdere overheden vanuit verschillende overheidslagen betrokken bij het project als bevoegd gezag. Het betreft Rijk, provincie, gemeente en het waterschap. Wie bevoegd gezag voor welk onderdeel is, wordt duidelijk in paragraaf 1.3 van de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van Windpark Zeewolde.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
Advies commissie voor de m.e.r.
Inspraakperiode van 6 weken
Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld door het Rijk

Nota van antwoord

MER opstellen en VKA bepalen
Voorontwerp Inpassingsplan + MER gereed
Toetsing commissie voor de m.e.r.
Overleg met betrokken adviseurs en bestuursorganen

Adviezen verwerken, ontwerp Inpassingsplan en ontwerp vergunningen opstellen.

Ontwerp inpassingsplan en vergunningen ter inzage
Inspraakprocedure van 6 weken
Nota van antwoord
Verwerken inspraak, opstellen inpassingsplan en definitieve vergunningen
Vaststellen inpassingsplan en besluiten
Beroepstermijn van 6 weken
Beroepsprocedure Raad van State > 6 maanden
Raad van State doet uitspraak of beroepsgronden gegrond zijn en vernietigt deelbesluit of laat het in stand.