Vind hier de antwoorden op veel gestelde vragen over de obligatielening

Heeft u een vraag? Kijk dan of uw vraag ertussen staat. Zo niet, stuur dan een e-mail naar: obligaties@wpzbv.nl

Algemeen

Obligaties zijn leningen die door bedrijven of overheden worden uitgegeven. U leent dus geld uit aan deze partijen. Als u in Windpark Zeewolde belegt met obligaties, leent u dus aan Windpark Zeewolde voor het aflossen van een deel van een kortlopende bouwlening. De lening heeft een vaste looptijd en rente. Als alles goed gaat, ontvangt u na de looptijd uw volledige inleg terug plus de rente. Let op: een obligatielening is een beleggingsproduct. Hieraan zijn risico’s verbonden. Lees HIER het prospectus.

De boeren, bewoners en turbine-eigenaren die samen Windpark Zeewolde vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van de windturbines samen gefinancierd. Daarnaast zijn er bankenleningen verstrekt voor de financiering van de bouw. Bewoners en bedrijven in de gebieden aangrenzend aan het project kunnen door middel van obligatieleningen ook meedoen met Windpark Zeewolde. Windpark Zeewolde gebruikt de opbrengst van de uitgifte van de Obligatielening voor het aflossen van een deel van een kortlopende bouwlening.

Windpark Zeewolde vindt het belangrijk dat bewoners en bedrijven in de gebieden aangrenzend aan het project ook financieel mee kunnen doen.

Er worden 27.000 obligaties uitgegeven.

Eén obligatie is 500,- euro. Dit is het minimale bedrag waarvoor u kunt inschrijven.

Nee, dat is niet mogelijk.

De Provincie Flevoland heeft voorwaarden aan de obligatielening gesteld. Op basis van deze voorwaarden heeft Windpark Zeewolde de grens van 13,5 miljoen bepaald.

De boeren, bewoners en turbine-eigenaren die samen Windpark Zeewolde vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van de windturbines samen gefinancierd. Daarnaast zijn er bankenleningen verstrekt voor de financiering van de bouw.

Inschrijven en toekenning

  1. Bewoners en bedrijven in aangrenzende en nabijgelegen gebieden van het Windpark kunnen inschrijven voor de obligatielening. Windpark Zeewolde vindt het belangrijk dat voornamelijk bewoners en bedrijven uit Zeewolde en Almere kunnen meedoen. De obligaties worden daarom met voorrang toegekend aan inschrijvers uit Oosterwold, Trekkersveld en Almere Buiten, participanten van De Nieuwe Molenaars of overige inwoners van de gemeentes Zeewolde en Almere. In het Prospectus zijn de groepen omschreven die kunnen inschrijven.

Alleen certificaathouders zijn uitgesloten van deelname. Woont u in het projectgebied, maar heeft u geen certificaten, dan kunt u zich inschrijven voor obligaties.

U kunt zich van 8 april t/m 24 april 2022 inschrijven. Als de termijn gesloten is, kunt u zich niet meer inschrijven.

U kunt zich inschrijven op: www.duurzaaminvesteren.nl 

Er zijn in totaal 27.000 obligaties beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor een maximum van 135.000 euro per persoon. De uiteindelijke toewijzing hangt af van het aantal inschrijvingen.

De verdeling van de obligaties gaat volgens de zogenoemde ‘bakstenenmethode’. Hierbij zijn groepen vastgesteld die voorrang krijgen. Zie het Prospectus en de Infographic voor meer informatie.

Eerst wordt bij toewijzing van obligaties gekeken naar de groep waar de betreffende inschrijver toe behoort. Als er sprake is van overschrijving (ofwel: binnen een schil is voor een hoger bedrag ingeschreven voor obligaties, dan dat er beschikbaar zijn), vindt de toewijzing plaats via de zogenaamde ‘baksteenmethode’. Zie de infographic.

 

Volgorde van binnenkomst is alleen relevant, op het moment dat binnen een groep per baksteenlaag, het aantal uit te geven obligaties groter is dan het aantal beschikbare obligaties. Alleen in dat geval geldt voor de toekenning van weer een obligatie per inschrijver (een baksteenlaag), dat een obligatie wordt toegekend op volgorde van inschrijving, totdat het exacte aantal beschikbare obligaties in die schil is toegezegd.

Het gebied waar u woont, is alleen relevant ten tijde van de verdeling van de obligaties. Bij een verhuizing behoudt u de aan u toegekende obligaties.

Groep 1 betaalt geen transactiekosten
Groep 2 & 3 betalen eenmalig 1% (incl. BTW) over de initiële hoofdsom
Groep 4 & 5 betalen eenmalig 2% (incl. BTW) over de initiële hoofdsom

Het is mogelijk om per huishouden meerdere inschrijvingen te doen, mits de inschrijver aan de voorwaarden voldoet.

Nee, kinderen onder de 18 jaar kunnen niet zelfstandig een inschrijving doen.

Conform de obligatielening geven obligatiehouders een pandrecht op hun vorderingen onder de obligatielening aan de bank. Dit doen obligatiehouders niet voor afdekking van hun eigen schuld (is er namelijk niet) maar voor de schuld van de Uitgevende instelling aan de projectfinancier. Artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek vereist de toestemming van een echtgenot indien hij zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. Kortom: de toestemming van de echtgenoot is niet nodig voor het verstrekken van de lening, maar voor het verpanden van de vordering.

Mocht de inschrijving meer dan 13,5 miljoen bedragen, dan heeft het nog steeds zin om in te schrijven. Zeker als u in één van de voorrangsgebieden woont. In het geval van overinschrijving krijgen inschrijvers uit de regio namelijk voorrang bij de verdeling.

Lees het prospectus over de verdeling binnen de groepen.

Wij gaan er natuurlijk vanuit dat het streefbedrag gehaald wordt. De obligatieleningen worden door Windpark Zeewolde verstrekt om o.a. zo veel mogelijk mensen uit de directe omgeving financieel mee te laten delen in de opbrengsten. Het streefbedrag is echter een streven, geen minimaal op te halen bedrag.

Nee, na de inschrijvingsperiode kunt u zich niet meer inschrijven.

Verkopen en/of schenken

Het overdragen van obligaties kan alleen aan andere obligatiehouders en na toestemming van Windpark Zeewolde. De overdracht van een obligatiehouder naar een niet-obligatiehouder is uitgesloten tenzij er een zwaarwegende reden voor is. Lees het prospectus voor meer informatie.

Looptijd, rente en aflossing

De looptijd van de obligatielening is 10 jaar en 4 maanden. De ingangsdatum is 31 mei 2022, de aflossingsdatum van de totale lening is op 30 september 2032. Indien het Windpark door tegenvallende financiële resultaten op de aflossingsdatum niet volledig heeft voldaan aan de rente- en aflossingsverplichtingen onder de obligatielening, dan blijven de obligatievoorwaarden van toepassing, en is het windpark verplicht de hoofdsom zo snel als mogelijk af te lossen. De looptijd wordt dan van rechtswege verlengd totdat de Uitgevende Instelling alsnog aan deze verplichtingen heeft voldaan.

U ontvangt jaarlijks 6% rente op de op dat moment uitstaande hoofdsom. Daarnaast wordt de lening voor een deel afgelost. Bij een inleg van 500 euro ontvangt u in totaal over de hele looptijd 692,95 euro. Let op: er zijn risico’s. Lees het Prospectus en de Infographic.

De verwachte ingangsdatum van de lening is 31 mei 2022. De eerste uitkering vindt in 2023 plaats. U ontvangt vanaf die datum jaarlijks in de maand september uw rente en aflossing. De totale lening is afgelost op 30 september 2032.

Risico's

Het risico bestaat dat u (een deel van) uw inleg kwijtraakt. Een obligatielening is een beleggingsproduct. Hier zijn risico’s aan verbonden, zoals bijvoorbeeld het risico van lagere opbrengsten vanwege wijziging van regelgeving, lagere inkomsten door tegenvallende windopbrengst, en het risico van beperkte verhandelbaarheid. In het prospectus zijn de potentiële risico’s die verbonden zijn aan een belegging in de obligaties opgenomen. Lees het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Partners

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op onder andere sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

Het prospectus van de obligatielening is goedgekeurd door de AFM. Dit is belangrijk, want dat betekent dat er toezicht is geweest op dit beleggingsproduct. De goedkeuring van de AFM is echter geen aanprijzing van het product. Lees het Prospectus om de risico’s te begrijpen.

Om de belangen van de obligatiehouders jegens de Windpark Zeewolde te behartigen, is de Stichting Obligatiehouders Windpark Zeewolde opgericht. De Stichting is het aanspreekpunt voor de obligatiehouders met betrekking tot alle voor de obligatiehouders relevante zaken. Voor mutaties en administratieve zaken is het aanspreekpunt voor de obligatiehouders niet de Stichting maar Windpark Zeewolde via: obligaties@wpzbv.nl.

Duurzaaminvesteren.nl is het grootste investeringsplatform voor duurzame projecten in Nederland. Dit platform verzorgt o.a. de inschrijving.

Meer informatie

Alle beschikbare informatie staat op windparkzeewolde.nl/obligaties

Mocht uw vraag er niet tussen staan, stuur dan een e-mail naar: obligaties@wpzbv.nl.