Heeft u ook een vraag? Stel hem via info@windparkzeewolde.nl

Veelgestelde vragen

Windpark Zeewolde

Op dit moment staan er 220 windmolens in het gebied die stroom voor zo’n 110.000 huishoudens leveren. Het grootste deel is in 2003/2004 gebouwd en is veelal in eigendom van agrariërs die in het gebied wonen. Als de bouw van het nieuwe windpark in 2020 start, zullen de bestaande windmolens nog enkele jaren doordraaien en daarna worden afgebroken. De nieuwe turbines zullen bijna drie keer zoveel stroom opwekken met de helft minder molens.

De provincie koos in 2006 voor een beleid van ‘opschalen en saneren’. Veel kleinere windmolens (in totaal 220 stuks) die in het gebied staan, worden vervangen door 83 grote, moderne exemplaren die bij elkaar bijna drie keer zoveel energie opleveren. Windpark Zeewolde draagt hiermee in belangrijke mate bij aan het behalen van de provinciale en nationale energiedoelstellingen. De nieuwe molens worden in lijnopstellingen geplaatst, dat zorgt voor een rustiger beeld in het vlakke landschap. Ook zorgt de komst van Windpark Zeewolde voor directe en indirecte werkgelegenheid voor ondernemers en bewoners uit het gebied. Lees meer op de pagina Waarom dit windpark?

Na herstructurering van de huidige windmolens zal Windpark Zeewolde uit 83 windmolens bestaan.

De windmolens die in Windpark Zeewolde gebouwd worden, zullen tussen de 90 en 150 meter hoog zijn (ashoogte). De maximale rotordiameter is 140 meter. De tiphoogte zal dus maximaal 220 meter zijn.

Windpark Zeewolde bestaat straks uit ongeveer 320 Megawatt aan opgesteld vermogen; bijna een kwart van de doelstelling van de provincie Flevoland in 2020.

Met de nieuwe windmolens wordt jaarlijks ongeveer 500.000 ton CO2 vermeden. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-uitstoot (huishoudelijk energieverbruik en vervoer) van alle inwoners van Maastricht bij elkaar.

Het windpark staat gepland in Zuidelijk Flevoland, ten noordenwesten van het dorp Zeewolde en ten oosten van Almere. Kijk bij Waar komt het windpark? voor de meest actuele informatie.

Nee, voordat er besloten wordt waar de windmolens van een windpark precies komen te staan, worden er eerst heel wat stappen doorlopen. Daarnaast hebben omwonenden op verschillende momenten in het proces de mogelijkheid op beslissingen of voorstellen te reageren. U leest alles over het proces en de inspraakprocedure voor Windpark Zeewolde op de pagina Inspraak.

In 2019 is de bouw van start gegaan en in 2021 zullen naar verwachting de eerste molens gaan draaien.

Windpark Zeewolde wordt ontwikkeld door Windpark Zeewolde B.V, die op 18 november 2016 is opgericht vanuit Ontwikkelvereniging Zeewolde. De B.V bestaat uit bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het ontwikkelgebied. Zie de pagina Wie ontwikkelt het windpark? voor meer informatie.

Op de tijdlijn op de homepage staat de planning weergegeven.

Dat kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@windparkzeewolde.nl, graag met vermelding van uw naam en adres en eventueel uw telefoonnummer.

Meedoen / participeren

Participeren, of meedoen, kan op twee manieren:

Via Windpark Zeewolde B.V. (voor bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren binnen het ontwikkelgebied)

Via burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars (voor bewoners van Zeewolde en Almere).

Bewoners van Zeewolde of Almere kunnen lid worden van De Nieuwe Molenaars, de burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde. Door lid te worden kun je meewerken aan groene energie in jouw buurt, meedenken met Windpark Zeewolde en zelf ondernemen in windenergie. Lees meer of kijk op de website van De Nieuwe Molenaars.

Windpark Zeewolde is een windpark dat voor, maar vooral ook door het gebied wordt ontwikkeld. Meedoen, participeren en/of investeren is daarom vooral bedoeld voor mensen die in het gebied wonen of voor bewoners van Zeewolde en Almere, maar iedereen mag zich inschrijven.

De Nieuwe Molenaars is een coöperatie voor alle inwoners van Almere en Zeewolde; door lid te worden kun je meewerken aan groene energie in jouw buurt, meedenken met Windpark Zeewolde en zelf ondernemen in windenergie. Lees meer of kijk op de website van De Nieuwe Molenaars.

De Nieuwe Molenaars is een coöperatie voor alle inwoners van Almere en Zeewolde; door lid te worden kun je meewerken aan groene energie in jouw buurt, meedenken met Windpark Zeewolde en zelf ondernemen in windenergie. Het unieke van participeren via De Nieuwe Molenaars is dat leden via die weg zowel meedoen in de planvorming (procesparticipatie) als mee-investeren (financiële participatie). Hoe groter het aantal leden, hoe groter de lokale betrokkenheid en de inbreng in de ontwikkeling van het park. Dus wil je meepraten en meebeslissen? Sluit je dan aan bij De Nieuwe Molenaars! Lees meer of kijk op www.denieuwemolenaars.nl.

Inschrijven kan via www.denieuwemolenaars.nl. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Algemene informatie over duurzaamheid, windmolens en windenergie

De meeste energie die we gebruiken komt uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur van de aarde. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. Deze temperatuurstijging kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en dier. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat betekent minder energie gebruiken én overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Zo worden we ook minder afhankelijk van energie uit andere landen.

Windenergie is de komende 20 jaar een van de belangrijkste duurzame bron van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Bovendien zijn windmolens op land de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Om genoeg schone stroom te produceren, hebben we naast wind, ook zon, water, aardwarmte en biomassa hard nodig. Windenergie is op dit moment de schoonste en goedkoopste optie voor duurzame energie. Zonne-energie is sterk in opkomst, maar momenteel nog duurder dan windenergie. En één windmolen levert net zoveel stroom als 12 voetbalvelden met zonnepanelen. Het elektriciteitsgebruik van 1 huishouden wordt binnen 1 uur opgewekt door een moderne turbine die op vol vermogen draait.

De draaiende rotorbladen van een windmolen maken geluid. Dit geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid en de soort molen. Lees meer.

Met slagschaduw wordt de schaduw bedoeld die de wieken van de molen kunnen veroorzaken. De slagschaduw reikt het verst als de zon laag staat. Door de wettelijke normen van geluid (en daarmee afstand tot woningen) en slagschaduw veroorzaken windmolens weinig hinder door slagschaduw. Lees meer.

Windmolens zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van alle vogelslachtoffers. Uit een Canadese studie blijkt dat katten, botsingen met ramen in gebouwen en hoogspanningskabels meer dan 95% van alle vogelslachtoffers veroorzaken. Lees meer.

Vleermuizen verblijven vaak generaties lang op dezelfde plekken en planten zich niet snel voort. Een kleine verandering in hun leefgebied kan grote impact hebben op de populatie, wat ze tot een relatief kwetsbare diersoortgroep maakt. Ze worden daarom op internationaal niveau beschermd onder de Conventies van Bern en van Bonn, en nationaal door de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Lees meer

Turbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter zijn vanwege de luchtverkeersveiligheid uitgerust met zogenaamde obstakelverlichting. Dat betekent dat er op elke windmolen overdag witte en ‘s avonds rode lampen branden. De verlichting is verplicht, en aan alle windparken worden dezelfde verlichtingseisen gesteld, ondanks een diversiteit aan situaties. Uit recent onderzoek is gebleken dat er met behulp van bijvoorbeeld een aeronautische studie wellicht per park ook alternatieve vormen van verlichting mogelijk zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet beslissen of de verlichting met behulp van zo’n studie in de toekomst ook daadwerkelijk aangepast mag worden. Windpark Zeewolde probeert binnen de wettelijke normen de overlast door verlichting zo veel mogelijk te beperken. Lees meer

Een windmolen moet op voldoende afstand van huizen staan om overlast te voorkomen. De strenge geluidsnormen zijn daarvoor bepalend. In de praktijk houdt dit in dat een windmolen minimaal 400 meter van de dichtstbijzijnde huizen af staat.

De mogelijke daling na de komst van een windturbine ligt gemiddeld tussen de 1,4 en 2,3% ten opzichte van vergelijkbare woningen zonder windmolen in de buurt. Het maakt daarbij niet uit of het om één enkele turbine of meerdere turbines gaat. Het is zogezegd de eerste turbine die het effect veroorzaakt, turbines daarna veroorzaken dit effect niet (nog eens). Lees meer

Een windmolen (windturbine) heeft wieken. Deze wieken, ook wel rotorbladen genoemd, laten een generator draaien, een soort dynamo. De generator zet de draaiende beweging van de wieken om in elektrische stroom.

Windmolens gaan zo’n 25 jaar mee.

Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 3 MW en levert per jaar ongeveer 9 miljoen KWh. Eén molen levert stroom voor 2500 huishoudens. Of kan 350 sportvelden verlichten, of meer dan 100 kermissen laten draaien.

Windmolens staan soms stil, bijvoorbeeld als het niet waait of voor onderhoud. Maar Nederland is een echt windland: de molens leveren 80% van de tijd schone stroom.

In de eerste 3 – 6 maanden levert een molen al evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog zo’n 25jaar lang schone, CO2-vrije energie.

Windenergie is de goedkoopste bron van duurzame elektriciteit. Stroom uit kolen en gas is nog 3 à 4 ct per kWh goedkoper. Dat komt omdat er niet wordt betaald voor het opruimen van de vervuiling die fossiele brandstoffen veroorzaken. Denk aan luchtverontreiniging, afval, klimaatverandering etc. Volgens een grote Europese studie zou de prijs van kolenstroom met 3 à 4 ct per kWh stijgen, als je deze verborgen kosten meerekent. Als we alle kosten dus eerlijk berekenen is windenergie concurrerend met fossiele brandstoffen.

De kostprijs van windenergie op land is ongeveer 7 tot 10 eurocent per kWh. De marktprijs (zonder belastingen) voor elektriciteit ligt rond de 4 – 5 cent per kWh. De Rijksoverheid stimuleert bedrijven via de subsidieregeling SDE+ om te investeren in windenergie. Dit doen ze door het verschil tussen de duurzame elektriciteitsprijs en de marktprijs te compenseren. Producenten van windstroom ontvangen ongeveer 2-3 cent subsidie per kWh elektriciteit die is geproduceerd gedurende een van tevoren vastgestelde periode, bijvoorbeeld 15 jaar. Lees meer

Wind is niet regelbaar maar wel goed voorspelbaar. Op de momenten dat het niet waait, zijn er ook nog andere bronnen die ons stroomnetwerk voeden. Zo ben je altijd verzekerd van elektriciteit, zelfs als het even wat minder waait.