We doen onderzoek naar de effecten van windmolens op vleermuizen

Vleermuizen

Vleermuizen verblijven vaak generaties lang op dezelfde plekken en planten zich niet snel voort. Een kleine verandering in hun leefgebied kan impact hebben op de populatie, wat ze tot een relatief kwetsbare diersoort maakt. Ze worden daarom op internationaal niveau beschermd onder de Conventies van Bern en van Bonn, en nationaal door de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Effecten en maatregelen

Om vast te stellen hoe het staat met de vleermuispopulatie in een bepaald gebied, heeft het voormalige ministerie van landbouw, natuur en voedsel (LNV) het vleermuisprotocol vastgesteld. Als er vleermuizen voorkomen in een gebied waar mogelijk windmolens gebouwd zullen worden, onderzoeken de initiatiefnemers wat de mogelijke effecten van windmolens op de aanwezige vleermuispopulatie zullen zijn. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek kan een ontheffing van de Flora- en Faunawet of een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig zijn. Ook kunnen er maatregelen getroffen worden om schade te voorkomen, of kan er ergens anders een nieuwe leefomgeving voor de vleermuizen gecreëerd worden.

 

Meer informatie

RVO