We houden rekening met trekvogels en andere vogelsoorten

Vogels

Bij het kiezen van een geschikte locatie voor windmolens wordt rekening gehouden met de vliegroutes en verblijfplaatsen van de vogels in dat gebied. Om eventuele hinder te voorkomen worden ze door verschillende bepalingen beschermd, zoals de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Initiatiefnemers onderzoeken de mogelijke effecten van windmolens op de aanwezige populaties; naar aanleiding hiervan kan een ontheffing van de Flora- en Faunawet of een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig zijn. Ook kunnen er extra maatregelen worden getroffen, zoals het stilzetten van windmolens tijdens de trek of het creëren van een nieuwe leefomgeving.

Effecten

Het kan vogels meer tijd en energie kosten dan voorheen, als windmolens in hun trekgebied worden geplaatst. Ze vliegen er omheen, of ze zullen de turbines en het gebied wellicht willen mijden. Ook zou er incidenteel een vogel tegen de wieken kunnen vliegen. In de praktijk is het aantal vogels dat dit overkomt verwaarloosbaar in vergelijking met andere vogelsterfgevallen door menselijk handelen. Jaarlijks sterven 100 miljoen of meer vogels doordat ze tegen ramen vliegen. Huiskatten zijn verantwoordelijk voor 500 miljoen dode vogels per jaar, hoogspanningsdraden voor 174 miljoen, pesticiden voor 72 miljoen en auto’s voor 60 miljoen. Windmolens kosten wereldwijd jaarlijks  zo’n 150.000 vogellevens. Bron

Meer informatie

RVO