Nieuwsbericht

Ik doe mee met Windpark Zeewolde 3 december 2021

Windpark Zeewolde is een gebiedsproces en een uniek lokaal initiatief. Geen grote energiemaatschappijen of andere bedrijven, maar boeren, windmoleneigenaren en bewoners realiseren met z’n allen dit bijzondere project. En daarom laten we graag iemand aan het woord die meedoet. Dat kan een boer zijn, een bewoner uit het gebied, een kraanmachinist, een technisch tekenaar, een uitvoerder of een veiligheidsfunctionaris. Want samen maken we Windpark Zeewolde.

Deze keer: Henk Ruiterkamp van GMB

Je kunt echt wel zeggen dat Henk Ruiterkamp bij ‘ons’ hoort. Zo lang en met zoveel betrokkenheid heeft hij zich ingezet voor het welslagen van Windpark Zeewolde. Henk werkt bij GMB (civiele aannemer) en was als tendermanager en realisatiemanager vanaf juli 2018 betrokken bij het project. “Het bleek al snel dat  Dura Vermeer samen met GMB (Windcombinatie DuraVermeer GMB) elkaar versterken voor het project, aldus Henk. “De voorselectie was in juli 2018, in november 2018 deden we onze aanbieding, het contract is vervolgens in april 2019 getekend. Een spannende tijd! Ik ben er full time mee bezig geweest.”

Henk is dus een constante factor in het project geweest en weet alles nog precies. Hij staat bekend als iemand met een gigantisch goed geheugen, die zijn zaakjes goed op orde heeft. Iemand die zijn afspraken nakomt en die liever samenwerkt dan ruzie maakt. De olie in
een team dus. Zo iemand heb je er graag bij.

“Ik heb iedere keer als er nieuwe mensen bij het project kwamen, uitgelegd dat ons werk veel impact heeft op het bedrijf van de perceeleigenaren en -gebruikers in het gebied, zegt Henk. “Ik heb zelf vroeger ook bij boerenbedrijven gewerkt, dus ik kan me goed in hun situatie verplaatsen. Samen met de accountmanagers hebben we zo goed mogelijk met hen gecommuniceerd. Dat is belangrijk.”

Het uitblijven van  Financial Close eind 2019 was wel even moeilijk volgens Henk. “Toen werd onze veerkracht wel even aangesproken: we hadden toen al 85 mensen buiten lopen en we wilden vol gas vooruit in januari. Bijna iedereen moest toen naar huis en uiteindelijk hebben we 75% andere mensen moeten zoeken toen we weer echt verder konden na de turbine-leverancierswissel en Financial Close in juni 2020. Maar gelukkig was de samenwerking en de communicatie met WPZ goed en hebben we onze tijd goed gebruikt.”

In december is de Windcombinatie gestart met de betonfundaties en voor de bouwvak waren alle fundaties klaar. En daarmee is het full time werk van Henk bij Windpark Zeewolde omgezet naar parttime op afroep. Henk is nu bezig met andere tenders en met de verhuizing van hun hoofdkantoor. “Als je je bedenkt wat we allemaal meegemaakt hebben: werken in extreem natte omstandigheden als gevolg van de planning, uitstel Financial Close, turbineleverancierswissel, Corona, en de extreme prijsstijgingen van dit jaar (als gevolg van Corona), is het een bijzonder project geweest en ben ik trots op wat we neergezet hebben met z’n allen. Ik kijk terug op een mooie tijd en ga voor een goede afronding.”

 

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Verkeersmaatregelen Vogelweg 24 november 2021

Op de Vogelweg zijn recent verkeersmaatregelen getroffen. Door het aanbrengen van een doorgetrokken dubbele gele streep en het plaatsen van bebording ‘Verboden in te halen’ hopen we toekomstige gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.

Waarom zijn deze maatregelen eigenlijk nodig?

Deze worden ingevoerd om allereerst een veilige werkplek te garanderen voor alle medewerkers van ons windpark. Het gaat om alle locaties waar je een in-/uitrit van een ‘werkplek’ op de Vogelweg hebt, zoals alle parkwegen en ketenpark de Ruit. Daarom was er bij deze wegaansluitingen/ overkruizingen van het begin af aan al bebording aanwezig, om de snelheid van 80 naar 50 km/uur te brengen. Ook wordt op de parkwegen sinds het begin van de uitvoering al een maximum snelheid van 30 km/uur gehanteerd. Dit alles om aanrijdingen te voorkomen met alle mogelijke impact van dien. Voor de medewerkers én de weggebruikers zetten we veiligheid op nummer 1.

We hebben helaas moeten constateren dat het verlagen van de maximale snelheid niet heeft gewerkt. Collega’s en medewerkers, weggebruikers en externe bezoekers van het werkgebied hebben hun zorgen geuit over het onveilige rijgedrag van de verschillende weggebruikers op de Vogelweg. Daarop is contact gelegd met de politie en de provincie. Beide partijen hebben we nodig om de veiligheid op dit deel van de Vogelweg te verbeteren. De provincie als beheerder van de provinciale wegen, zij hebben de middelen in huis om extra beperkingen aan te brengen. En de politie omdat zij kunnen handhaven wanneer weggebruikers de maatregelen alsnog overtreden.

De aanpassingen op de Vogelweg zijn in de tweede helft van november ingevoerd. Hiervoor onze dank, ook aan alle oplettende medewerkers en heel graag met elkaar óp naar beter!

Nieuwsbericht

Fonds Windpark Zeewolde 18 november 2021

Gedurende de exploitatieperiode van 20 jaren stelt Windpark Zeewolde jaarlijks € 371.595 beschikbaar aan de gemeente Zeewolde zodat heel Zeewolde kan profiteren van het windpark. Het is een financiële bijdrage voor kwaliteitsverbetering van Zeewolde met de thema’s: duurzaamheid, leefbaarheid en landschap.

Het geld wordt door de gemeente uitgegeven in de vorm van een subsidie, in nauwe samenwerking met Windpark Zeewolde. Het is de bedoeling dat na juni 2023 bewoners, organisaties en bedrijven projectaanvragen kunnen indienen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Gezamenlijk stellen Windpark Zeewolde en de gemeente hiervoor een beleidskader op. In dit kader staat o.a. beschreven aan welke voorwaarden aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Sinds het voorjaar van 2021 zijn de bestuursleden Co’nn Rennen en Wim Veldboom met ambtenaren van de gemeente aan de slag gegaan om gezamenlijk tot dit beleid te komen. De notitie ‘Uitgangspunten gebiedsgebonden bijdrage Windpark Zeewolde’ is door het bestuur van WPZ vastgesteld en op donderdag 4 november ook door de gemeenteraad bekrachtigd. Deze vastgestelde notitie is de basis voor het beleidsplan gebiedsgebonden bijdrage dat in 2022 opgesteld wordt.

Inmiddels is besloten dat de gebiedsgebonden bijdrage Windpark Zeewolde, voortaan “Fonds Windpark Zeewolde” zal heten. Check ook nog dit item https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/gemeente/242285/windpark-zeewolde-heel-zeewolde-kan-ervan-profiteren- waarin dit onderwerp ook is opgenomen.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Bouw en transport 1 oktober 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-lijn De turbine van A27-09 moet nog worden opgebouwd. De ander turbines op de zuidzijde zijn gereed. Er is begonnen is met het opruimen en herstellen van de tijdelijke wegen, bochten en de keerlus bij A27-17. Op de  noordzijde staat de turbine A27-04 gereed om te worden afgebouwd. In de laatste turbines worden de kabels ingevoerd.

ADW-lijn Op de zuidzijde zijn de turbines ADW-09 en ADW-10 opgebouwd. Op de noordzijde staan alle turbines en is de aanleg van de watercompensatiestrook in uitvoering.

ADO-lijn Op de noordzijde is begonnen met de bouw van de laatste 4 turbines; ADO-01 t/m ADO-03 en ADO-08. Er is een start gemaakt met de bouw op de zuidzijde bij ADO-12 t/m ADO-14.

RDT-lijn Op de zuidzijde is de turbine bij RDT-13 gereed en worden de onderste mastdelen geplaatst bij RDT-11 en RDT-12. Op de noordzijde worden diverse turbines gebouwd en bladen aangebracht.

LPT-lijn Op de LPT-lijn zijn de onderste mastdelen geplaatst bij LPT-11 en LPT-12. Op de andere locaties wordt zand aangebracht voor de Vestas-onderdelen en de bouw van de giek.

SCH-lijn Hier is gestart met het opgraven van de lussen en het invoeren van de kabels in de fundaties.

Er vinden reguliere transporten plaats en indien strikt noodzakelijk kunnen er kortdurende wegafsluitingen aan de orde zijn.

Nieuwsbericht

Ik doe duurzaam 30 september 2021

Op zaterdag 16 oktober wordt in Zeewolde een duurzame markt georganiseerd: de #ikdoeduurzaam fair. Windpark Zeewolde is dan ook met een kraam vertegenwoordigd, van 10.00 – 16.00 uur staan we op het Kerkplein. Kijk ook eens op https://www.zeewolde.nl/duurzaamheid/doe-eens-duurzaam-week/ik-doe-duurzaam-fair  

Nieuwsbericht

Watercompensatiestrook 25 september 2021

Momenteel wordt op de ADW-noord de water-compensatiestrook gerealiseerd. Wat is de aanleiding hiervoor?

Door de bouw van het windpark neemt het verharde oppervlakte in het gebied toe. Daardoor gaat regenwater sneller naar het oppervlaktewater. Als er geen maatregelen getroffen worden, zouden de watergangen deze extra hoeveelheid water niet aankunnen. En dat heeft gevolgen op de bedrijfsvoering in het gebied.

Om die reden legt Windpark Zeewolde als het ware extra water aan. Dit gebeurt door de Wulptocht te verbreden en hier een natuurvriendelijke oever aan te leggen. De werkzaamheden worden in september en oktober uitgevoerd, zodat deze gereed zijn voordat het najaar met relatief veel neerslag komt.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL kortdurende afsluiting Vogelweg 15 juli 2021

Kortdurende wegafsluiting met inzet verkeersregelaars.

Op maandag 19 en dinsdag 20 juli zijn er een kortdurende wegafsluitingen van de Vogelweg, ter hoogte van ADO-10 Gelieve de instructie van de verkeersregelaars ter plaatse op te volgen.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Bouw en transport 2 juli 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-noord De laatste fundaties zijn gestort en worden aangevuld.

A27-zuid De onderste turbinemasten van A27-11 t/m A27-14 zijn geplaatst. De resterende fundaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

ADO-noord De onderste turbinemasten bij ADO-09 t/m ADO-10 zijn geplaatst. De turbines van ADO-04 t/m ADO-07 zijn geplaatst.

ADO-zuid De laatste fundaties zijn gestort en aangevuld. De fundatie van ADO-21 is gestort.

ADW-noord De turbines bij ADW-08 t/m ADW-01 zijn geplaatst en worden ingeregeld.

ADW-zuid Het onderste turbinemastdeel bij ADW-09 is aangebracht en het onderste turbine-mastdeel bij ADW-10 wordt geplaatst. Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

RDT-noord De fundaties zijn gestort en aangevuld. De locaties RDT-10 t/m RDT-07 worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

RDT-zuid Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

LPT-lijn De fundaties van LPT-03 t/m LPT-08 zijn gestort. De laatste fundaties op deze lijn worden voorzien van wapening en stortklaar gemaakt.

SCH-lijn De fundaties van SCH-09 t/m 05 zijn gestort. De fundaties van SCH-09 t/m SCH-07 worden aangevuld. Op de resterende fundaties is men bezig met de wapening en worden stortklaar gemaakt.

Transport Geen bijzonderheden. De wegafsluitingen en/of andere verkeershinder die wij verwachten zijn kortdurende onderbrekingen van de doorstroming van wegverkeer, onder begeleiding van verkeersregelaars. Fietsers worden omgeleid waar nodig. Voor informatie over de verschillende transportroutes verwijzen wij naar ons bericht van 1 juni 2021.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL kortdurende afsluiting Vogelweg 24 juni 2021

Kortdurende wegafsluiting met inzet verkeersregelaars

Op vrijdag 25 juni om 9.00 uur is er een kortdurende wegafsluiting van de Vogelweg, ter hoogte van ADO-10. Gelieve de instructie van de verkeersregelaars ter plaatse op te volgen.

Nieuwsbericht

Eerste groene stroom Windpark Zeewolde 21 juni 2021

Langs de Vogelweg draait de eerste windturbine van het nieuwe Windpark Zeewolde. Gedeputeerde Fackeldey, wethouder De Jonge van Zeewolde en de initiatiefnemers van het windpark namen de turbine 21 juni feestelijk in bedrijf. De eerste windturbine, die een tiphoogte van 150 meter heeft, produceert de eerste groene stroom, gelijk aan 4000 huishoudens. De bouw van het park loopt volgens planning en de overige 82 turbines zullen de komende maanden volgen. Vanaf het najaar van 2022 draait het windpark op vol vermogen.

Gebiedsinitiatief
“Dit is een echte mijlpaal “ aldus Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma, directeur van Windpark Zeewolde. “We bouwen hier een uniek gebiedsinitiatief qua grootte en draagvlak. De huidige 220 windturbines in het gebied worden vervangen door 83 grotere, moderne windturbines. Het project is van ruim 200 boeren, bewoners en moleneigenaren. Iedereen in het gebied kon meedoen en meer dan 90% deed het. Deze eerste turbine is een bewijs dat een groot en echt gebiedsinitiatief kan en werkt.”

“We zijn er trots op dat we aan het innovatieve 320 MW windpark van Zeewolde kunnen leveren en zijn verheugd dat we de eerste turbine hebben geïnstalleerd. Deze produceert nu stroom voor het Nederlandse net”, aldus Guido Hinrichs, Vice President, Construction, Onshore bij Vestas Northern & Centraal Europa. “Onze prioriteit is nu om ervoor te zorgen dat de resterende 82 Vestas-turbines veilig en op tijd worden geïnstalleerd. Vervolgens zullen we Windpark Zeewolde de komende 20 jaar ondersteunen en daarmee de meer dan 200 lokale boeren, bewoners en ondernemers. Want zij zijn gezamenlijk eigenaar van het project. Dit is een belangrijk project voor Nederland en Vestas is verheugd om hierbij betrokken te zijn.”

Grootste windpark op land
De tiphoogte (uiterste puntje van de bladen) van de 83 turbines van Windpark Zeewolde varieert van 140 tot 220 meter hoog. De hoogste turbines komen langs de A27 en langs de A6. Het vermogen per turbine is gemiddeld 3,9 MW en het totale vermogen van het park is 320 MW. Het windpark levert een equivalent van 280.000 huishoudens per jaar aan groene stroom en wordt het grootste windpark op land.